PODMIENKY UBYTOVANIA V ÚTULKU

PODMIENKY UBYTOVANIA V ÚTULKOCH

• ubytovanie je poskytované na dobu nevyhnutnú na preklenutie krízového obdobia, zvyčajne
na 3 mesiace (maximálne 2 roky, respektíve dlhšie v odôvodnených prípadoch)
• ubytovanie je poskytované výlučne sociálne odkázaným občanom SR
• ubytovaní sú povinní hľadať si prácu a vyšší štandard bývania
• v útulku je zakázané požívať alkoholické nápoje a omamné látky
• v útulku je zákaz návštev
Cieľová skupina klientov:

osoby prepustené z výkonu trestu

bývalí chovanci z detských domovov

osoby prepustené z liečební po úspešnom absolvovaní liečby

zdravotne postihnutí, ktorí nepotrebujú opateru a nevyžadujú bezbariérové ubytovanie

osoby s ľahkým mentálnym postihnutím, ktoré nepotrebujú opateru

starí ľudia, ktorí nemajú dostatočný príjem na zabezpečenie si vlastného ubytovania

sociálne odkázané rodiny (vo výnimočných prípadoch)