O NÁS

•  občianske združenie Domov pre každého je zaregistrované od 20.2.1997 na MV SR pod číslom spisu VVS/1-900/90-12385

•  poslaním združenia je zmierňovať nešťastie a utrpenie, presadzovať zrovnoprávnenie sociálne znevýhodnených občanov a podporovať ich integráciu do rodinného,  pracovného a spoločenského života na princípoch humanity, slobody a demokracie

•  získavame pracovné príležitosti pre ľudí bez domova

•  v spolupráci s kurátormi vybavujeme doklady, prihlasovanie na úrady práce, do zdravotných poisťovní, pomáhame s problémami pri vybavovaní dôchodkov

•  ponúkame pomoc tým ľuďom bez domova, ktorí o ňu požiadajú a stoja o znovuzaradenie do  spoločnosti (väčšinou ide o tých najbiednejších)

•  hľadáme ďalšie možnosti ubytovania pre ľudí bez domova

•  každoročne organizujeme „Štedrovečernú večeru“ pre ľudí bez domova spojenú s rozdávaním  mikulášskych balíčkov

•  plánujeme za pomoci iných organizácií rozširovať našu kapacitu v Bratislave a ostatných
väčších mestách Slovenska, budovať záchytné centrá slúžiace na prvý kontakt s ľuďmi bez
domova

•  pomáhame bývalým chovancom z detských domovov začleniť sa do spoločnosti, nájsť si
prácu  a osamostatniť sa

•  prevádzkujeme útulok na Hradskej ulici v Bratislave, ktorého súčasťou je Stredisko osobej
hygieny a nocľaháreň na Ivánskej ceste 32

Spolupracujeme: 

•  s Bratislavským samosprávnym krajom

•  s Magistrátom hl. mesta SR

•  s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny

•  so sociálnymi kurátormi v jednotlivých mestských častiach Bratislavy

•  s resocializačnou komunitou Antona Srholca – RESOTY

 

logo male

Štatutárni zástupcovia: 

Adrián Gschweng, predseda združenia – 0915 894 925,

PhDr. Ing. Vladimír Jonáš, podpredseda združenia – 0903 353 515